Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är en schablonberäkning som används när man ska lösa lån i tid i förtid och tas ut av banken. Enligt konsumentkreditlagen har en låntagare rätt att när som helst lösa sitt bolån.

Hur du räknar fram ränteskillnadsersättningen framgår av konsumentkreditlagen och av Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FFFS 2011:47).