Juridiska frågor vid husköp

Vid husköp är det viktigt att ha alla papper ordentligt skrivna eftersom det handlar om större ekonomiska värden.

Överlåtelse, lagfart och andra ekonomiska spörsmål kan jurister hjälpa dig med och ofta handlar det om att korrekt kunna värdera personers olika andelar vid ett husköp eller efter en renovering.

wordikon
Worddokument
Ladda ner köpebrev fastighet
Ladda ner köpekontrakt fastighet
Ladda ner gåvobrev fastighet

Fastighetsköpet föreskriver en viss form vilket kallas för formalavtal. Avtalet måste vara skriftligt och muntliga avtal är inte giltiga. På avtalet måsta man ha:

  • Registerbeteckning på fastigheten
  • Parternas namn och underskrifter
  • Priset på fastighetsköpet (köpeskillingen)
  • Överlåtelseförklaring

För att köparen ska få lagfart krävs det att köpeavtalet bevittnas. Vanligtvis skrivs det först ett köpekontrakt med de villkor som gäller för köpet. När betalningen har skett utfärdar säljaren ett köpebrev. Köpebrevet behövs vid lagfarten.

Andra typer av köpehandlingar:

  • Likvidnota
  • Eventuell tomtkarta
  • Lagfartsbevis när man fått sin lagfart beviljad

Tvister kring köpet
Vid köp av hus uppstår ofta tvister och köparen och säljarens ansvar regleras av av jordabalken 4:e kapitel. Det kan tex finnas servitut och inteckningar vilket du kontrollerar hos lantmäteriverket. Om det finns fel på huset som säljaren är ansvarig för kan köparen bli kompenserad med:

  • Prisavdrag på grund av felet
  • Skadestånd om huset inte stämmer överrens med vad som säljaren har lovat.
  • Hävning av köpet om felet är väsentligt

Preskriptionstiden är ett år och regleras i jordabalens 4:e kapitel.

Om du behöver förändra fastigheten?
Om du behöver förändra husets så att det stämmer med detaljplanen genom att mark förs över från en fastighet till en annan så kallas det för fastighetsreglering vilket ansöks hos Lantmäteriet. Om det är oklart kring markgränserna kan de bestämmas genom fastighetsbestämning som regleras i Fastighetsbildningslagen (1970:988).

Ägare till huset
Det kan tex vara fördelar att ha delad lagfart och stå som flera ägare till ett hus exempelvis då man ska sälja huset, rot-avdrag eller för att kunna använda ROT-avdraget maximalt. Om du är sambo och något oförutsett inträffar har du också dåligt skydd. Att vara gift ger bättre skydd och måste ha medgivande vid försäljningar av fastigheten.